Obecné informace o zpracování osobních údajů

1. Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530, IČ: 61100331

GDPR logo

(dále jen škola) je příspěvkovou organizací zřizovanou Středočeským krajem, jejíž činnost vymezuje zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon. V rámci zajišťování svých činností zpracovává, jako správce osobních údajů, údaje pro tyto účely:

 1. agenda o žácích
  • přijímání do 1. ročníku a dalších ročníků vzdělávání
  • průběh základního vzdělávání na nižším stupni víceletého gymnázia
  • průběh středního vzdělávání na vyšším stupni víceletého gymnázia a ve čtyřletém oboru studia
  • ukončování vzdělávání (maturitní zkoušky)
  • správní řízení
  • evidence úrazů
  • organizace mimoškolních akcí (zájezdy, exkurze, výstavy a kurzy) v souladu se ŠVP
 2. agenda o zaměstnancích
  • výběrová řízení na zaměstnance
  • evidence uchazečů o zaměstnání
  • pracovněprávní a mzdová agenda
  • evidence pracovních úrazů
  • zajištění dalšího vzdělávání
 3. agenda souvisejících činností
  • výroční zpráva
  • příprava a realizace projektů financovaných z prostředků EU a státního rozpočtu
  • ochrana majetku a osob včetně kamerového systému
  • prezentace školy - dny otevřených dveří, www.gymkc.cz, facebook, informační letáky, tištěné zprávy, veřejná vystoupení aj.
  • žádosti o granty a dotace
  • vedení účetnictví školy
  • smlouvy, objednávky služeb

2. Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí

V rámci akcí pořádaných či spolupořádaných školou (např. maturitní plesy, dny otevřených dveří, vánoční akademie, tuzemské i zahraniční exkurze a zájezdy, atd.) budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace školy a za účelem archivace dokumentů o životě školy. Škola nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

3. Informace o zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování většiny osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje. Jsou dodržovány základní zásady vyplývající z GDPR (zásada přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti, odpovědnosti, zákonnosti, korektnosti a transparentnosti, účelového omezení a minimalizace údajů) Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není škole uložena zvláštním právním předpisem nebo nevyplývá z plnění smlouvy. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly učiněny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

4. Práva subjektu údajů

Vznesené požadavky subjektu údajů budou posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Svá práva vůči škole uplatňuje subjekt údajů cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

5. Zabezpečení osobních údajů

6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Petra Křivonosková
e-mail: poverenec@gymkc.cz

V Dobříši, 24. července 2022